Český svaz orientačního běhu

Mapová rada

 

V Hradci Králové 31.12. 2000

Vážení sportovní přátelé,

se vstupem do nového roku 2001 dochází ke změně, která se dotkne nejen všech kartografů, ale rovněž oddílů, pořadatelů a koneckonců všech závodníků. Prvním lednem 2001 vstupuje v platnost novelizovaný mapový klíč, který možná znáte pod zkratkou ISOM2000 (International Specification for Orienteering Maps). Tato mezinárodní norma IOF je vydávána vždy na začátku nového desetiletí a po toto období má také platnost.

Anglický originál má platnost pro všechny mezinárodní závody. Pro naše podmínky jsme zpracovali českou verzi mapového klíče pod názvem Mezinárodní norma - Mapy pro orientační běh. Jedná se o obsahově věrný překlad anglického originálu. Komentáře, vysvětlení, zpřesnění či doplnění textu, která jsme považovali za podstatná pro jeho jednoznačné pochopení a přiblížení českým podmínkám, jsme v textu uvedli ve složených závorkách {}.

Klíč ISOM2000 přináší oproti předchozímu klíči změny v několika oblastech. Nejvýraznější změnou je rozšíření záběru – nově jsou v klíči zakotveny předpisy pro tvorbu map pro disciplíny LOB, MTBO, orientační závod po stezkách (Trail-O) a parkový OB. Pro posledně jmenovanou disciplínu se jedná jen o směrnici, která v sobě zahrnuje pouze základní principy. Vzhledem k rozvoji této disciplíny se předpokládá i souběžný vývoj vyjadřovacích pravidel a prostředků pro tvorbu takových map, který bude postupně směřovat k vytvoření přesných specifikací.

K určitým změnám došlo v obecných kapitolách o principech a zásadách při tvorbě map. Některé z nich jsou podmíněny vývojem používaných technologií. Naprostá většina map je dnes již kreslena digitálně – jednoznačně dominujícím prostředím je OCAD Hanse Steineggera ze Švýcarska. Dále se rozšiřují a zkvalitňují způsoby reprodukce map, ať už se jedná o čtyřbarevný ofsetový tisk či barevné laserové kopírky.

Bodem, který vyvolal největší diskusi mezi mapaři i závodníky, je měřítko mapy pro pěší OB. Zde je potvrzen trend započatý memorandem, které vydala Mapová komise IOF v roce 1998. Deklaruje, že terén, který není zmapovatelný v měřítku 1:7500 a čitelně prezentovatelný v měřítku 1:15000, není vhodný pro mezinárodní OB. Je to trend směřující k zachování charakteru disciplíny, zejména pro klasickou trať. Použití měřítka 1:10000 je dovoleno pro závody na krátké trati a pro závody štafet. S výjimkou měřítka 1:15000 je vždy třeba požít značky zvětšené na 150%. Tento originální výklad jsme pro české podmínky upravili tak, že použití jiného měřítka než 1:15000 pro závody soutěží ČSOB v odůvodněných případech povoluje Mapová rada ČSOB. Ta může ve speciálních případech povolit i měřítko větší než 1:10000.

K drobným změnám dochází v definici některých značek. Jedná se zejména o úpravu tloušťky čar a velikosti značek, nepatrně se rozšiřují povolené kombinace značek. Významnější změnou je posun v klasifikaci průchodnosti porostů a jejich graficky zřetelnější vyjádření v mapě.

Českou verzi klíče ISOM2000 schválilo P-ČSOB na svém říjnovém zasedání a ta je od 1. ledna 2001 závazná pro všechny české OB mapy. Originální anglickou verzi i českou verzi najdete na stránce Mapové rady na http://obmapy.shocart.cz. Česká verze klíče bude vytištěna jako nedílná součást metodického dopisu Tvorba map pro orientační běh, který bude distribuován sekretariátem ČSOB v nejbližších týdnech. Během zimy bude novelizována Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOB, která je základním dokumentem ČSOB na poli mapové tvorby.

S jistými obtížemi se setkají autoři a správci map při jejich převodu do nového klíče. Návod, jak na to, najdete ve vycházejícím metodickém dopisu nebo na stránce Mapové rady.

Předpokládám, že řada závodníků si příchodu nového mapového klíče na mapách ani nepovšimne, ale považuji za vhodné, aby se každý zainteresovaný s tímto klíčem ve svém vlastním zájmu seznámil.

Hodně zdraví a úspěchů přeje

Honza Langr

předseda Mapové rady